Δικηγορικά Γραφεία


Παύλου Τάντη & Γεωργίου Τάντη

English Italiano

Τομείς Ειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο

Ενδεικτικά : Νομικά Πρόσωπα, Προστασία Προσωπικότητας, Προσωπικές Σχέσεις Συζύγων, Περιουσιακές Σχέσεις Συζύγων, Λύση Γάμου, Σχέσεις Γονέων & Τέκνων, Διατροφή, Επιμέλεια Τέκνων, Δικαστική Συμπαράσταση, Ακίνητα, Έλεγχοι Τίτλων, Κτηματολόγιο, Απαλλοτριώσεις, Συμβάσεις, Εξασφάλιση - Είσπραξη Εμπορικών Απαιτήσεων, Μισθώσεις Επαγγελματικές & Κατοικίας, Αποζημιώσεις από Συμβάσεις & Αδικοπραξίες, Αυτοκίνητα, Κληρονομικά, Διαθήκες, Νόμιμη Μοίρα. 

Δίκαιο Υπερχρέωσης

Ενδεικτικά : Εξωδικαστική Ρύθμιση - Διακανονισμός, Δικαστική Ρύθμιση Οφειλών («Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά»), Προστασία Οφειλέτη - Εγγυητή, Προστασία Κύριας Κατοικίας, Απαλλαγή από Τόκους, Ανακοπή & Αναστολή κατά Διαταγής Πληρωμής - Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Εργατικό Δίκαιο

  • Ενδεικτικά : Μισθός, Ωράριο, Υπερεργασία, Υπερωρία, Νυκτερινή Εργασία, Αργίες, Άδειες, Δώρα, Απόλυση, Αποζημίωση, Επιθεώρηση Εργασίας, Επίσχεση Εργασίας, Δικαστική Διεκδίκηση.

Εμπορικό Δίκαιο

  • Ενδεικτικά : Εμπορικές Πράξεις, Εμπορική Επιχείρηση, Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Αποκλειστικής Διανομής, Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing), Δικαιόχρησης (franchising) κλπ, Ανταγωνισμός, Προστασία Καταναλωτή, Αξιόγραφα (Επιταγές, Συναλλαγματικές, Γραμμάτια, Φορτωτικές), Εταιρίες (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Ανώνυμη, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική, Περιορισμένης Ευθύνης), Πτώχευση & Εξυγίανση (άρθρο 99 ΠτΚ).

Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ενδεικτικά : Απογραφή Διανοητικού Κεφαλαίου Επιχείρησης, Κατοχύρωση & Προστασία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο (Εμπορικό Σήμα και άλλα Διακριτικά Γνωρίσματα, Ευρεσιτεχνία, Domain Names), Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Έργα, Δημιουργός και Προστασία Δικαιωμάτων του), Στρατηγικά Βήματα Αξιοποίησης, Μεταβίβαση Τίτλου Προστασίας - Συμβάσεις Παραχώρησης κλπ, Προσφυγές, Ανακοπές, Αιτήσεις Έκπτωσης - Ακυρότητας, Αγωγές.

Δίκαιο Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

  • Ενδεικτικά : Συμβάσεις από Απόσταση, Προστασία Καταναλωτή, Κατάρτιση Ηλεκτρονικών Συμβάσεων, Συμβάσεις Διαφήμισης στο Διαδίκτυο, Γενικοί Όροι Ιστοσελίδας Δημοσίευσης Αγγελιών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υποχρεώσεις & Ευθύνη Φορέα Παροχής Υπηρεσιών, Πιστωτική Κάρτα & Ηλεκτρονικό Χρήμα, Νόμιμη Διαδικτυακή Παρουσία Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop), Όροι Χρήσης, Πολιτική Χρήσης Παροχής & Διαχείρισης Εταιρικής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Email Policy), Πνευματική Ιδιοκτησία στο Διαδίκτυο (Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Βάσεις Δεδομένων, Πολυμέσα, Ιστοσελίδες κλπ), Κατοχύρωση & Προστασία Ονομασίας Πεδίου (Domain Name), Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρονικά Εγκλήματα.

Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων

Ενδεικτικά : Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Τήρησης Μυστικότητας Πληροφοριών (Privacy Policy), Συμφωνίες Τήρησης Εχεμύθειας & Μη Αποκάλυψης Εμπιστευτικών Πληροφοριών, Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αίτηση Πρόσβασης - Αντίρρησης, Προσφυγή Ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για Μη Ικανοποίηση Δικαιώματος Πρόσβασης - Αντίρρησης, Αποζημίωση για Παράνομη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων / Χρηματική Ικανοποίηση Ηθικής Βλάβης, Μη Ζητηθείσα Επικοινωνία (spam), Ποινικός Κολασμός (Παράλειψη Γνωστοποίησης Επεξεργασίας, Διατήρηση Αρχείου Ευαίσθητων Δεδομένων Χωρίς Άδεια, Παράνομη Διασύνδεση Αρχείων, Παράνομη Επέμβαση σε Προσωπικά Δεδομένα, Μη Συμμόρφωση σε Απόφαση της Αρχής), Δικαίωμα στη Λήθη - Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας της Ιδιωτικότητας

Διοικητικό Δίκαιο

  • Ενδεικτικά : Διαφορές Ουσίας, Ακυρωτικές Διαφορές, Υποβολή Αναφορών, Ενδικοφανών Προσφυγών, Αιτήσεων Θεραπείας.

Ποινικό Δίκαιο

  • Ενδεικτικά : Απάτη, Απειλή, Απόρρητο Τραπεζικών Καταθέσεων, Απόρρητο Τηλεφωνικής Επικοινωνίας, Ασφάλιση Οχημάτων, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Δάση, Δημόσιες Εκτάσεις, Διαδίκτυο, Δυσφήμιση (Απλή & Συκοφαντική), Εξύβριση, Εγκλήματα στην Εργασία, Επιταγή, Παράβαση Καθήκοντος, Περιβάλλον, Πλαστογραφία, Σωματικές Βλάβες, Υπεξαίρεση, Υφαρπαγή Ψευδούς Βεβαίωσης, Χρέη προς Δημόσιο & Ασφαλιστικά Ταμεία, Ψευδορκία, Ψευδής Βεβαίωση, Ψευδής Καταμήνυση. 

Στρατιωτικό Δίκαιο

  • Ενδεικτικά : Στρατιωτικά αδικήματα, Υπηρεσιακά Θέματα Στελεχών (Αξιολόγηση, Κρίση, Προαγωγή, Μετάθεση, Αποδοχές, Επιδόματα, Αναφορές, Ενστάσεις κλπ), Πειθαρχικό Δίκαιο (Ένορκη Διοικητική Εξέταση, Παροχή Εξηγήσεων, Απολογία, Ποινές, Αργία, Διαθεσιμότητα κλπ), Θέματα Στρατολογίας. 

Διευθύνσεις Γραφείων      

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΤΗΣ           

Καλλιπόλεως 43, Ελληνικό Αττικής, ΤΚ 167 77

     Τηλ. 210 9646830

Κιν. 6971 892933

e-mail: tantis.g@dsa.gr

ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΝΤΗΣ            

Α. Χοϊδά 5, Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ΤΚ 281 00

  Τηλ. 2671 301 443

Κιν. 6975 858 442

e-mail: pavlostantis@gmail.com